Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Πρέσα αφρομπετόν - ελαφρομπετόν.

 

 Πρέσα τσιμπεντοκονίας - περλομπετού.

  

 

  

Πρέσα θερμοσοβα.

  

 

 

 

 

Πρέσα τσιμεντοκονιαμάτων.

 

 

 

 

 

Airless - Πρέσα πολυουρεθανικών  στεγανωτικών.